บุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาง รตวรรณ น้อยเภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนีรนุช ชัยบิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเอื้อมพร ท้าวนาง
ครู คศ.3

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางปาณิสรา ตะนุมงคล
ครู คศ.2

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์
ครู คศ.1

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายลือชัย อุสาพรหม
ครู คศ.3

หัวหนัากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมสุข ไชยมงค์
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางเรไรรัตน์ ดาวศรี
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางสาวเอื้อมพร ท้าวนาง
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปาณิสรา ตะนุมงคล
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

นายลือชัย อุสาพรหม
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นายชนาธิป วะชุม
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายปกรณ์ ปัญญาพ่อ
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นายอดิศักดิ์ ชาสงวน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจินตนา ลินพ่อค้า

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิทธิศักดิ์ เพ็ชรยิ้ม

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุจิรา ไมยวงศ์

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวปณัฐดา นอบน้อม

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายตันติกร ทองแสง

ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิรินภา วะชุม

ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวรรณศิลป์ ตุรินทร

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางประภัสสร ใหลอุดี

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑารัตน์ นิลชัย

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นายอภิวัฒน์ สมบัติพล

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นายอำนวยชัย นันรักษา

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางสาวสุดาทิพย์ ศรีจันทร์

ครูธุรการ